Radyoloji Teknisyenleri Çalışma Saatleri İle İlgili Kazanımlarımız

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin olarak davanın süresinde açılmadığı, esasa iliŞtiin olarak ise söz konusu günlük 9 saatlik çalışma süresinin 5614 sayılı Kanun uyarınca uygulanln günlük çalışma süresi olduğu, davacının fazla mesai süresi bulunmadığı, davanın yasal dayanaktan yoksun olduğu, davacının bir an haklılığı kabul edilse bile sözü edilen fiili durum nedeniyle ilgili personele fazla mesai ücreti ödenebilmesi için, böyle bir ödemeye mesnet teşkil edebilecek hukuldl ve mali bir düzenlemenin mevcut olması gerektiği, oysaki böyle bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren İstanbul 1. İdare Mahkcmcsi’nce, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 01.05.2008 tarih vc YD İtiraz No: 2008/417 sayılı kararı ile oluşan yeni hukuki duruma bağlı I olarak, 2577 sayılı Kanunun lO.maddesi kapsamındaki 09.08.2010 tarihli idari başvurunun zımnen! reddi üzerine 06.12.2010 tarihinde açılan iş bu davada süre aşımı bulunmadığından, davalı idarenin süre aşımı itirazı yerinde görülmcyerck işin esasına geçildi:
Dava; İstanbul, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olaracj görev yapan davacının, 08.10.2007 tarih vc 21025 sayılı Genelgeye istinaden 08.l0.2007-0l.05.2008 tarihleri arasında fazla çalıştığı günlük 4 saatlik çalışmanın karşılığının 1 ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin iptali ile fazla çalışılan sürelere ilişkin parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2007 tarih ve 21025 sayılı Genelgesinin I. paragrafında yer alan, radyasyonla çalışan kamu sağlık personelinin mesailerinin mezkur yönetmelikte öngörülen radyasyon doz limitleri içerisinde kalmak kaydıyla 2368 sayılı Kanunun değişik 2.maddesinde belirtilen haftalık 45 saat olarak tanzim edilmesi, aynı Kanunun 4.maddcsindc yararlanan personel için 40 saat olarak uygulanmasına ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay 12. Daircsi’nin E:2007/5I57 sayılı esasına kayden açılan davada Danıştay 12.1 vc 5. Daireleri Müşterek Kurulunca verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine iljşkin 08.02.2008 tarih vc E:2007/5I57 sayılı kararına karşı yapılan itiraz başvuru üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.05.2008 tarih ve YD. İtiraz No:2008/417 sayılı kararı ile “2368 ve 3153 sayılı Yasa ve Tüzük Hükümleri uyarınca radyasyonla çalışan personelin günlük 5 saatlik süreyi aşmamak kaydıyla Yönetmelikte öngörülen doz limitleri içinde çalıştırılabilmesi mümkün olduğundan 3153 sayılı Yasa ve Tüzük hükümlerine aykırı olarak haftada 45 saat (4.maddedcn yararlananlar için 40 saat) uygulamayı içeren Genelge hükümlerinde yasaya uyarılık bulunmadığı” gerekçesiyle Genelgenin l ve 2 numaralı paragraflarının yürütmesinin durdurulmasına karar I verildiği görülmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden İstanbul Okmeydanı Eğilim ve Araştırma Hastanesi’ndc röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacının Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2007 tarih ve 21025 sayılı Genelgesinin I ve 2 numaralı paragraflarının yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.05.2008 tarih ve YD. İtiraz No: 2008/417 sayılı kararından bahisle Genelgenin uygulanmaya başladığı 08.10.2007 tarihi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararı verdiği 0I.05.200K tarihleri arasında fazla çalıştığı günlük 4 saatlik çalışmanın karşılığının ödenmesi istemiyle yaptığı 09.08.2010 tarihli başvurunun zımnen reddi üzerine bakılmakta olan davanın açılmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Davacı tarafından 09.08.2010 tarihinde yapılan başvuru, radyasyonla çalışan kamu sağlık personelinin mesailerinin haftalık 45 saat (Kanun’un 4. Maddesinden yararlananlar için 40 saat) olarak tanzim edilmesini öngören 08.10.2007 tarih ve 21025 sayılı Genelgenin I numaralı paragrafı yönünden verilen yürütmenin durdurulması kararının, kendi hukuki durumunu da etkilemesi nedeniyle yapılmış bir başvuru olup, davacının söz konusu yürütmenin durdurulması kararına da değinerek yaptığı bu başvuru ile genel ve düzenleyici nitelikteki bir idari işlemin yürütmesinin durdurulması yolundaki kararın, o düzenleme ile ilgili herkes için hüküm ifade edeceği gerçeğinden hareketle ve o düzenleyici işlem nedeniyle daha önce menfaati ihlal edilen davacının yürütmenin durdurulması kararının doğurduğu hukuki sonuçlardan yararlandırılması gerekmektedir.
Bu durumda, davacının günlük 9 saat çalıştırılmasına dayanak teşkil eden Genelgenin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı ile yürütmesinin durdurulması karşısında, hukuka aykırı bulunan Genelgeye dayanılarak günde 5 saat çalıştırılması gerekirken 9 saat çalıştırılan davacının, günlük 4 saat fazla çalıştırıldığı açık olup, Genelgenin uygulanmaya başladığı
09.10.2007 tarih ile 01.08.2008 tarihleri arasındaki geçen süre zarfında günde 5 saatten fazla çalıştığı mesai karşılığı parasal hakların hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekirken, bu istemle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının 08.10.2007 tarihiyle 01.08.2008 tarihleri arasında geçen süre zarfında fazla çalıştığı günlük 4 saatlik çalışmanın karşılığı parasal hakların davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 57,30 TL yargılama gideri ile Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca 550,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 01/04/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.